Vetovarjoilua Helsingissä

Koe unohtumattomia elämyksiä vetovarjolla

Veto­var­jo on pyö­reä nousu­var­jo, jota voi­daan vetää muun muas­sa veneen peräs­sä. Var­jo nos­taa käyt­tä­jän lii­tä­mään 60-140 met­rin kor­keu­teen tai­vaal­le ja antaa hänen naut­tia vauh­dis­ta ja ihas­tel­la mai­se­mia ilmas­ta käsin.

Finfly halu­aa antaa asiak­kail­leen ainut­laa­tui­sia merie­lä­myk­siä veto­var­joi­lun paris­sa. Ensim­mäi­se­nä Suo­mes­sa tar­joam­me mah­dol­li­suu­den pääs­tä len­tä­mään veto­var­jol­la meren pääl­le Hel­sin­gin edus­tan upei­siin merimaisemiin.

Veto­var­joi­lu sopii kai­ke­ni­käi­sil­le ja on hie­no tapa irtau­tua arjes­ta. Se on mai­nio akti­vi­teet­ti niin yri­tyk­sen vir­kis­tys­päi­vään, lap­si­per­heen vii­kon­lop­puun kuin kave­ri­po­ru­kan ajanviettoonkin.

Koe unohtumattomia elämyksiä vetovarjolla

Veto­var­jo on pyö­reä nousu­var­jo, jota voi­daan vetää muun muas­sa veneen peräs­sä. Var­jo nos­taa käyt­tä­jän lii­tä­mään 60-140 met­rin kor­keu­teen tai­vaal­le ja antaa hänen naut­tia vauh­dis­ta ja ihas­tel­la mai­se­mia ilmas­ta käsin.

Finfly halu­aa antaa asiak­kail­leen ainut­laa­tui­sia merie­lä­myk­siä veto­var­joi­lun paris­sa. Ensim­mäi­se­nä Suo­mes­sa tar­joam­me mah­dol­li­suu­den pääs­tä len­tä­mään veto­var­jol­la meren pääl­le Hel­sin­gin edus­tan upei­siin merimaisemiin.

Veto­var­joi­lu sopii kai­ke­ni­käi­sil­le ja on hie­no tapa irtau­tua arjes­ta. Se on mai­nio akti­vi­teet­ti niin yri­tyk­sen vir­kis­tys­päi­vään, lap­si­per­heen vii­kon­lop­puun kuin kave­ri­po­ru­kan ajan­viet­toon­kin. Vedot suo­ri­te­taan pareit­tain duo-varjolla.

Yrityspaketit – vetovarjoilun iloa koko tiimille

Meil­tä varaat hel­pos­ti mah­ta­van elä­myk­sen koko työ­po­ru­kal­le. Veto­var­joi­lu Finflyn veneel­lä sopii hie­nos­ti vaik­ka­pa yri­tyk­sen vir­kis­tys­päi­vään tai mui­hin työ­po­ru­kan erityishetkiin.

Veto­var­jol­la len­täes­sä työ­stres­si unoh­tuu ja työn­te­ki­jät voi­vat kes­kit­tyä tii­mi­hen­gen rakentamiseen.

Jos työ­po­ru­kas­ta löy­tyy kor­kean­pai­kan­kam­moi­sia, veneel­täm­me löy­tyy haus­kaa teke­mis­tä myös heil­le. Haluk­kaat pää­se­vät vii­let­tä­mään Crazy Sofal­la veneen peräs­sä tai sau­no­maan sau­na­lau­tal­la ja ren­tou­tu­maan sen paljussa.

Anna työn­te­ki­jöi­de­si irtau­tua arjes­ta ja naut­tia päi­väs­tä merel­lä ja ilmassa!

Yleisölennätykset – perheille, kaveriporukalle tai vaikka yksin

Tule koke­maan veto­var­jol­la len­tä­mi­sen elä­mys joko itsek­se­si tai poru­kal­la. Nau­ti vauh­dis­ta ja ren­nos­ta mei­nin­gis­tä veneel­läm­me kave­rien kans­sa tai tul­kaa kokei­le­maan veto­var­joi­lua koko per­heen voimin.

Veto­var­joi­lu on oival­li­nen valin­ta myös polt­ta­rei­hin. Tar­joa mor­sia­mel­le tai sul­ha­sel­le ja koko polt­ta­ri­seu­ru­eel­le taa­tus­ti iki­muis­toi­nen päivä.

Tutus­tu myös lah­ja­kort­tei­him­me ja anna veto­var­joi­lue­lä­mys lah­jak­si läheisellesi!

Yleisölennätykset – perheille, kaveriporukalle tai vaikka yksin

Tule koke­maan veto­var­jol­la len­tä­mi­sen elä­mys joko itsek­se­si tai poru­kal­la. Nau­ti vauh­dis­ta ja ren­nos­ta mei­nin­gis­tä veneel­läm­me kave­rien kans­sa tai tul­kaa kokei­le­maan veto­var­joi­lua koko per­heen voimin.

Veto­var­joi­lu on oival­li­nen valin­ta myös polt­ta­rei­hin. Tar­joa mor­sia­mel­le tai sul­ha­sel­le ja koko polt­ta­ri­seu­ru­eel­le taa­tus­ti iki­muis­toi­nen päivä.

Tutus­tu myös lah­ja­kort­tei­him­me ja anna veto­var­joi­lue­lä­mys lah­jak­si läheisellesi!

Nouse kyytiin vaikka suoraan ravintolan laiturilta

Astu venee­seem­me sata­mas­tam­me Mus­tik­ka­maal­ta, tai halu­tes­sa­si nou­kim­me sinut kyy­tiin suo­raan ravin­to­la Faron lai­tu­ril­ta Ruo­ho­lah­des­ta tai ravin­to­la Blue Pete­rin lai­tu­ril­ta Lauttasaaresta.

Käy­kää naut­ti­mas­sa työ­po­ruk­ka­si tai kave­rie­si kans­sa hyväs­tä ruo­as­ta ja juo­mas­ta Faros­sa tai Blue Pete­ris­sä ja hypät­kää sit­ten kyy­tiin suo­raan ravin­to­lan edestä.

Ravintola Faro

Kai­kil­le avoin ravin­to­la meren ran­nal­la kes­kel­lä urbaa­nia asui­na­luet­ta. Tule naut­ti­maan mais­tu­vaa lou­nas­ta, bruns­sia tai varaa pöy­tä vaik­ka liikelounaalle.

Ravintola Blue Peter

Blue Peter -ravin­to­la, juh­la- ja kokous­ti­lat Hel­sin­gin Laut­ta­saa­res­sa meren ran­nal­la. Isot park­ki­pai­kat vene­sa­ta­man vieressä.

Ravintola La Plage

Ravin­to­la La Pla­ge on val­mii­na pal­ve­le­maan – ter­ve­tu­loa! ​. Ter­ve­tu­loa nau­tis­ke­le­maan meren äärel­le Mus­tik­ka­maal­le! Avoin­na ti–su aamu­päi­väs­tä iltaan.